ทหารพราน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือชาวนายากไร้23 ก.พ. 2564, 15:38

ทหารพราน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือชาวนายากไร้


กองทัพบก มีรายงานภาพบรรยากาศ ขณะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4203 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในพื้นที่แปลงนา บ้านภูมีน้ำพุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของชาวนา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาที่จะต้องจ่ายค่าแรงงานเกี่ยวข้าว รวมทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

ที่สำคัญให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมัครสมานสามัคคีในชุมชน สร้างความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยงานทหารกับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของกองทัพบก


<


©2019 ONEWS. All rights reserved.