สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตาก


29 พ.ค. 2562, 08:49

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตากเวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ ต. แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก เพื่อทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์คลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดตาก และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฏรในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดตากและผู้เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ


 ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบมูลนิธิ พอ.สว. และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ , เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. , เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สว. และโล่ ตามลำดับ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฏรที่มาเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้งพระราชทานของเล่นแก่บุตรหลานของราษฏรด้วย 

ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. ประจำจังหวัดตาก เฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งนี้ จังหวัดตากเป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ ๒๑ เมื่อปีพุทธศักรราช ๒๕๑๓ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๔๙ ปี การดำเนินงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดตาก ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ มีแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ๖๐ ครั้ง ออกปฏิบัติงานแล้ว ๕๔ ครั้ง มีผู้มารับบริการ ๔,๙๓๐ ราย ปัจจุบันมีอาสาสมัคร ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุน รวมจำนวน ๓,๗๑๒ คน

 

 

ขอบคุณภาพจาก : มูลนิธิ พอ.สว.The Princess Mother’s Medical Volunteer Foundation©2019 ONEWS. All rights reserved.